TANDAAN:

Ang mga manlalaro na madalas gumamit ng VPN at nagla-login mula sa iba’t ibang IP ay maaaring magdulot ng void bets o mga walang bisang taya.

At batay sa paggamit ng iba’t ibang IP mula sa iba’t ibang mga lungsod, maaari naming isuspindi ang iyong account at ipawalang-bisa ang mga taya.

Inirerekomenda sa lahat ng mga gumagamit na basahin ang sumusunod na ‘Mga Tuntunin at Kondisyon’. Ang lahat ng Users na gumagamit ng Sportsbook ay sumasang-ayon at tumatanggap sa mga sumusunod:

 1. Ang anumang uri ng ‘Pagpapasa ng mga pondo’ o ‘Self Matching’ ay hindi pinahihintulutan. Ang users na mahuhuli sa gawain na ito ay maaaring isarado ang kanilang account at ma-roll over ang pondo. May karapatan ang BJ88, sa kanyang ganap na pagpapasya, na balewalain ang mga ganitong taya at itigil ang anumang mga account na sangkot nang walang abiso.
 2. Pakitandaan na kung ang isang account ay isinara dahil sa ‘Pagpapasa ng mga pondo’ sa nakaraang 72 na oras, may karapatan ang kumpanya na balewalain ang anumang taya ng ganitong uri sa loob ng account, kahit kailan ito nailagay.
 3. Walang tatanggaping argumento o reklamo ang kumpanya sa nasabing konteksto, at mananatiling final ang desisyon na ginawa ng kumpanya.
 4. Kami ay nakatuon sa pagpapatakbo ng aming mga serbisyo 24/7. Gayunpaman, dahil sa anumang mga teknikal na isyu, at/o pagkagambala ng mga serbisyong ibinibigay ng aming provider, hindi magiging pananagutan ng kumpanya ang anumang posisyon sa market na maaaring hawak ng mga may-ari ng account.
 5. Ang BJ88 ay may karapatan na mag-resettle, at/o ikansela ang anumang transaksyon dahil sa mga dahilan tulad ng teknikal na problema mula sa nagbibigay ng serbisyo. Sa ganitong sitwasyon, amin itong bibigyan ng pagsang-ayon, batay sa itinakda ng nagbibigay ng serbisyo, bilang huling hakbang.
 6. Sa pangyayaring natuklasang gumagamit ng dalawang magkaibang ID at naka-login mula sa parehong IP, ang kanyang panalo sa parehong mga account ay ikakansela.
 7. Ang anumang mga taya na maituturing na kahina-hinala, kasama na ang mga taya na isinagawa sa loob ng stadium o mula sa isang source sa loob ng stadium, ay maaaring ikansela anumang oras. Ang desisyon kung dapat bang ikansela ang partikular na taya o ikansela ang buong transaksyon ay mananatili sa kapangyarihan ng kumpanya. Ang huling pasya kung ang mga taya ay kahina-hinala ay gagawin ng kumpanya at ito ay itinuturing na lubos at huling hakbang.
 8. Anumang uri ng cheating bet, anumang uri ng Matching (Pagpapasa ng mga pondo), Court Siding (Ghaobaazi sa komentaryo), Sharpening, at/o Paggawa ng Komisyon ay hindi pinahihintulutan. Kapag nahuli ang anumang user na sangkot sa ganitong gawain, ang lahat ng pondo na naaayon sa account na iyon ay kukunin at kukumpiskahin. Walang anumang pahayag o reklamo sa aspetong iyon ang aming i-e-entertain, at ang desisyon ng pamunuan ay itinuturing na huling kapasyahan.
 9. Ang fluke hunting/Seeking ay ipinagbabawal. Ang lahat ng fluke bets ay mababaligtad o ibabalik. Ang komentaryo sa cricket ay isang karagdagang feature at pasilidad para sa mga user, ngunit ang kumpanya ay hindi mananagot sa anumang pagkaantala o pagkakamali sa komentaryo.

Bahagi A – Panimula

Impormasyon sa restricted territory

Mangyaring tandaan na ang impormasyon sa mga restricted territory ay may kinalaman sa mga residente at bisita sa mga lugar na itinuturing na restricted. Ang mga account na rehistrado sa non-restricted territory ay magiging restricted kung susubukan nilang mag-access at magkaroon ng aktibidad na may kinalaman sa pagsusugal mula sa isang restricted territory.

Ang mga bansang pinaghihigpitang teritoryo ay ang United States of America at mga teritoryo nito, France at mga teritoryo nito, Netherlands at mga teritoryo nito, at mga bansang bumubuo sa Kingdom of Netherlands kabilang ang Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao at Sint Maarten, Australia at mga teritoryo nito, United Kingdom of Great Britain, Northern Ireland, Spain, at Cyprus.

Inilalaan namin ang karapatan na ipawalang-bisa ang lahat ng mga panalo ng mga manlalaro kung sila ay itinuturing na nagmula sa isang pinaghihigpitang teritoryo.

1. Gamit at interpretasyon

Ang Mga Patakaran at Regulasyon ng Sportsbook (“Sportsbook Rules”) ay bahagi ng mga tuntunin at kondisyon.

Ang Sportsbook Rules ay na-a-apply sa lahat ng inilagay na taya sa mga market ng Sportsbook. Ang Sportsbook Rules ay umiiral din para sa mga produkto ng Sportsbook na ‘Multiples’ (tingnan ang seksyon ng Multiples sa ibaba para sa karagdagang detalye). Ang Sportsbook Rules ay binubuo ng mga sumusunod:

 • Ang seksyong ito ng INTRODUKSYON (Part A);
 • Ang mga PANGKALAHATANG PATAKARAN (nakalista sa Part B sa ibaba);
 • Ang MGA PARTIKULAR NA PATAKARAN SA ISPORTS (nakalista sa Part C sa ibaba – ito ay umiiral para sa ilang mga isport at sa mga financial market); at
 • ANG IMPORMASYON NG MARKET (matatagpuan sa bawat market sa ilalim ng tab na may pamagat na “Patakaran” o sa ilalim ng ‘Patakaran’)

Ang mga Pangkalahatang Patakaran ay na-a-apply sa lahat ng mga taya maliban kung iba ang nakasaad sa Impormasyon ng Market o sa Mga Partikular na Patakaran sa Isports. Sa mga pagkakataong magkaroon ng hindi pagkakatugma sa pagitan ng Mga Partikular na Patakaran sa Isports at Pangkalahatang Patakaran, ang Mga Partikular na Patakaran sa Isports ang bibigyan ng prayoridad. Kapag mayroong hindi pagkakatugma sa pagitan ng Impormasyon ng Market at alinman sa mga Pangkalahatang Patakaran o Mga Partikular na Patakaran sa Isports, ang Impormasyon ng Market ang masusunod, maliban na lang kung ginamit ng mga Pangkalahatang Patakaran o Mga Partikular na Patakaran sa Isports ang mga salitang ‘anuman ang nakasaad sa Impormasyon ng Market’ o kahalintulad na mga pariralang iyon.

Para sa mga kategorya o market na hindi binabanggit sa Mga Partikular na Patakaran sa Isports (tulad ng ‘Mga Espesyal na Taya’ o beach volleyball), ang gagamitin ay ang mga Pangkalahatang Patakaran at Impormasyon ng Market.

2. Impormasyon ng Market

Ang Impormasyon ng Market ay ibinibigay para maglingkod bilang isang maikli at malinaw na guide sa kung paano pamahalaan ang market. Maaaring maglaman ito ng mga patakaran sa market settlement; ngunit mahalaga na basahin ito nang kasama ang mga Pangkalahatang Patakaran at ang kaugnay na Mga Partikular na Patakaran sa Isports. Karaniwan, mayroong kaugnay na link patungo sa pahinang ito ng mga Patakaran at Regulasyon para sa bawat market.

Bagamat maaaring magbigay ng gabay ang Impormasyon ng Market hinggil sa pamamahala ng mga market, nananatili ang karapatan nito na itigil ang anumang market anumang oras ayon sa sariling pasya. Kasama rito ang pagsasagawa ng kinakailangang administrasyon at/o pagsasagawa ng anumang kinakailangang hakbang upang mapanatili ang kaligtasan ng mga customer.

Hindi nararapat baguhin ang Impormasyon ng Market pagkatapos itong i-load, maliban na lamang kung ito ay para sa pagwawasto ng mga pagkakamali at/o pagdagdag ng mga salita upang gawing mas malinaw, kung kinakailangan.


3. Responsibilidad ng customer

Nais naming ipaalala sa mga customer na maging maalam sa lahat ng Sportsbook Rules na maaaring makaapekto sa anumang market kung saan nais nilang maglagay ng taya. Mahalaga ang pagiging maalam sa lahat ng aspeto ng isang market, at hindi sapat ang umaasa lamang sa Impormasyon ng Market, dahil hindi ito naglalaman ng lahat ng mga umiiral na patakaran na may kinalaman sa isang market.

Dahil sa likas na katangian ng mga market na may kinalaman sa ‘Special Bets’, mahalaga ang partikular na pag-iingat sa kanila. Ang mga customer ay may responsibilidad na pamahalaan ang kanilang sariling posisyon sa lahat ng oras kapag nakikipaglaban sa mga market na ito. Ang pagbibigay-pansin sa Impormasyon ng Market sa ‘Special Bets’ markets ay mahalaga upang tiyakin na naiintindihan ang basehan kung paano aayusin at i-se-settle ang market. 

4. Customet betting disputes at IBAS

Mangyaring makipag-ugnayan ang sinuman na may anumang alalahanin o katanungan tungkol sa Sportsbook Rules o sa proseso ng market settlement.

Sa pangyayaring hindi nasiyahan ang isang customer sa paraan kung paano naayos ang isang taya o market, mahalaga na magbigay ang customer ng detalye hinggil sa kanilang reklamo.

Bahagi B – Mga Pangkalahatang Patakaran

1. Pamamahala sa mga Market In-Play

a) General

 • Sa mga pagkakataon na ang isang market ay hindi nakatakdang maging In-Play ngunit hindi suspindido ang market sa oras na iyon, mangyayari ang mga sumusunod:
  • Kung may itinakdang oras ng ‘off’ ang event, ang lahat ng mga taya na na-match pagkatapos ng oras na iyon ay mawawalan ng bisa; at
  • Kung wala itong itinakdang oras ng ‘off’, gagawin nito ang makakaya upang malaman ang oras ng aktwal na ‘off’ at ang lahat ng mga taya pagkatapos ng oras ng ‘off’ na itinakda ay mawawalan ng bisa.
 • Ang layunin ng patakarang ito ay isuspindi ang mga market In-Play sa simula hanggang sa wakas ng event. Ngunit, hindi ito lubos na nagbibigay ng katiyakan na isususpindi ang mga market sa tamang oras, anuman ang anunsyo sa Market Information.
 • Hindi nito isususpindi nang bahagya ang mga resulta/seleksyon sa isang Sportsbook market na naging In-Play.
 • Ang responsibilidad ng mga customer ay pangasiwaan ang kanilang mga in-play na taya sa lahat ng oras.
 • Sa layunin ng in-play betting, mahalaga na malaman ng mga customer na ang mga transmisyon na itinuturing na “live” ng ilang broadcasters ay maaaring may kaunting pagkaantala o pre-recorded. Ang haba ng anumang pagkaantala ay maaaring mag-iba depende sa sistema kung paano sila nakakatanggap ng larawan o datos.

b) Lahat ng mga market maliban sa mga soccer market at Australian market – hindi nagsususpindI sa oras ng ‘off’

 • Tungkol sa mga market na nakatakdang maging live in-play, layunin nito na gamitin ang tamang pagsisikap para gawing live in-play ang mga market na ito sa oras ng ‘off’. Ang oras ng ‘off’ para sa mga market na ito ay nakalista sa Impormasyon ng Market. Gayunpaman, kahit ano pa ang nakalagay sa Impormasyon ng Market, hindi ito nakasisiguro na isususpindi at gagawing live in-play ang mga market na ito sa oras ng ‘off’.
 • Kapag ang isang market ay itinakdang maging live in-play ngunit hindi isinususpindi ang market at hindi kinakansela ang unmatched bets sa oras ng ‘off’, at ang market ay hindi ginagawang live in-play na may kinanselang unmatched bets anumang oras sa panahon ng event, ang lahat ng matched bets pagkatapos ng oras na nakatakda ng ‘off’ ay mawawalan ng bisa.
 • Kapag walang itinakdang oras ng ‘off’ ang event, gagamitin nito ang mga makatuwirang pagsisikap upang matiyak ang oras ng aktwal na ‘off’, at ang lahat ng mga taya pagkatapos ng itinakdang oras ng ‘off’ ay mawawalan ng bisa.
 • Kapag ang isang market ay nakatakda nang maging live in-play ngunit hindi isinususpindi ang market sa oras ng ‘off’ (kaya’t ang unmatched bets ay hindi kinakansela sa oras na iyon), ngunit ang market ay sadyang ginawang live in-play kinalaunan habang isinasagawa ang event, ang lahat ng matched bets pagkatapos ng oras ng ‘off’ ay mananatili.

c) Mga Soccer Market (maliban sa Australian soccer markets) – hindi nagsususpindi sa kick-off o sa pagkakaroon ng isang Material Event

Hindi nagsususpindi tuwing kick-off
 • Tungkol sa soccer markets na nakatakdang gawing in-play, layunin nito na gamitin ang lahat ng kakayahan upang gawing in-play ang mga market na ito sa kick-off at isuspindi ang mga ito sa pangyayari ng isang Material Event (tingnan ang kahulugan ng “Material Event” sa ibaba).
 • Ang oras ng nakatakdang kick-off ay dapat nakalagay sa Impormasyon ng Market. Gayunpaman, kahit ano pa ang nakasaad sa Impormasyon ng Market, hindi ito nagbibigay ng katiyakan na ang mga market ay isususpindi at gagawing in-play sa kick-off.
 • Kapag ang isang market ay nakatakdang maging live (in-play) ngunit hindi isinuspindi sa oras ng kick-off at hindi naging live (in-play) sa anumang bahagi ng laban, maaaring mawalan ng bisa ang lahat ng mga taya pagkatapos ng itinakdang oras ng kick-off.
 • Kapag ang isang market ay nakatakdang maging live in-play ngunit hindi isinuspindi sa oras ng ‘off’ (kaya’t ang unmatched bets ay hindi kinakansela sa oras na iyon), at kung ang market ay naging in-play kinalaunan habang isinasagawa ang match, ang lahat ng matched bets pagkatapos ng nakatakdang oras ng kick-off at bago ang unang “Material Event” ay mananatili. Gayunpaman, kung mayroong isa o higit pang “Material Event” na nangyari, ang lahat ng matched bets sa pagitan ng unang “Material Event” at ang market na naging in-play ay mababalewala.

Hindi pagsususpinde sa paglitaw ng isang Material Event
 • Kapag hindi isinususpindi ang isang market sa oras na itinakda para sa paglitaw ng isang material event, inilalaan nito ang karapatan na bawiin ang unfairly matched bets pagkatapos ng Material Event. Ang pagbawi sa mga taya na ito ay maaaring mangyari sa oras ng kaganapan o, sa retrospektibo, pagkatapos ng isang laro.
Kahulugan ng “Materyal na Kaganapan”
 • Sa layunin ng Sportsbook Rules, ang “Material Event” ay tumutukoy sa isang goal na naitala, isang penalty na ipinataw, o isang manlalaro na pinapaalis.

d) Mga in-play Australian market

 • Sa kabila ng iba’t ibang patakaran na nabanggit sa itaas tungkol sa laro, lalo na sa anumang Australian market na itinakdang maging in-play, kung hindi isususpindi ang market sa ‘off,’ ang lahat ng matched bets pagkatapos ng oras ng nakatakdang ‘off’ at bago ito maging in-play ay mawawalan ng bisa. Kung ang event ay walang itinakdang oras ng ‘off,’ gagamitin nito ang makatuwirang pagsisikap para alamin ang oras ng aktwal na ‘off,’ at ang lahat ng mga taya pagkatapos ng itinakdang oras ng ‘off’ ay mawawalan ng bisa.

2. Mga resulta at market settlement

a) General

 • Ang mga market ay i-se-settle ayon sa itinakda sa Impormasyon ng Market at/o sa Mga Partikular na Patakaran sa Isports.
 • Kapag ang Impormasyon ng Market o Mga Partikular na Patakaran sa Isports ay hindi nagtakda kung paano at batay saan i-se-settle ang isang market, ito ay i-se-settle sa opisyal na resulta ng kaukulang ahensya, anuman ang resulta ng diskwalipikasyon o anumang pagbabago sa resulta (maliban kung inihayag ang pagbabago sa loob ng 24 na oras mula sa unang settlement ng kaugnay na market upang ituwid ang isang kamalian sa pagre-report ng resulta).
 • Kung walang opisyal na resulta mula sa kaukulang ahensya, ang resulta ay matutukoy gamit ang impormasyon mula sa independent sources. Sa mga ganitong sitwasyon, kung mayroong bagong impormasyon na lumabas sa publiko sa loob ng 48 na oras mula sa settlement, ito ay magiging basehan ng desisyon sa isang makatuwirang paraan: (i) kung ang market ay dapat ma-reinstate o ma-resettle batay sa bagong impormasyong ito; o (ii) kung dapat o hindi dapat maghintay ng karagdagang impormasyon bago magdesisyon kung ma-re-reinstate o ma-re-resettle ang market. Maliban kung inihayag na ito’y naghihintay ng karagdagang impormasyon, ang anumang impormasyon na lumabas sa publiko higit sa 48 na oras matapos ma-settle ang market ay hindi isasaalang-alang (kahit pa maaaring magdulot ito ng ibang resulta).
 • Sa anumang pagkakataon ng kakulangan ng katiyakan hinggil sa anumang resulta o posibleng resulta, inilalaan nito ang karapatan na isuspindi ang settlement ng anumang market nang walang tiyak na hangganan hanggang sa ito’y maresolba nang maayos. Inilalaan din nito ang karapatan na ipawalang-bisa ang anumang market kung ang kawalan ng katiyakan hinggil sa settlement ay hindi maresolba nang maayos.

b) Mga resettlement

 • Karaniwan, ang mga market ay agad na na-se-settle pagkatapos ng tinutukoy na event. Maaari nitong i-settle (o bahagyang i-settle) ang ilang mga market bago ipahayag ang opisyal na resulta (o maaaring dagdagan ang ‘available to bet’ balance ng isang customer batay sa minimum potential winnings niya sa isang market) bilang isang customer service. Gayunpaman, inilalaan nito ang karapatan na amyendahan ang settlement ng isang market kung: (i) ang opisyal na resulta ay iba sa resulta sa anumang paraan unang na-settle ang market; o (ii) kung ang buong market ay kalaunang pinawalang-bisa (halimbawa, para sa isang abandonadong event).
 • Inilalaan nito ang karapatan na baligtarin ang settlement ng isang market kung ito ay na-settle nang may pagkakamali (halimbawa, isang kamalian ng tao o teknikal).
 • Kapag may pag-resettle muli ng market, maaari itong humantong sa amendments batay sa balanse ng isang customer upang ipakita ang mga pagbabago sa settlement ng market.

c) Non-runners, withdrawal, at disqualifications

 • Ang subject ay may karapatan na ikansela ang mga taya ayon sa kanilang mga tuntunin at kondisyon o alinman sa Sportsbook Rules. Kung ang isang market ay naglalaman ng pahayag na nagsasabing, “All bets stand, run or not” o “Lahat ng bets ay mananatili, tumakbo man o hindi” (o kahalintulad) sa Impormasyon ng Market, ang lahat ng mga taya sa isang koponan o kalahok ay mananatiling umiiral, kahit hindi simulan ng isang koponan o kalahok ang event o hindi sila lumahok sa kahit anong bahagi ng event.
 • Kapag ang Impormasyon ng Market ay hindi nagsasaad na ang lahat ng taya ay magiging valid kahit saan, inaasahan namin ang aming mga customer na makikipag-ugnayan sa kaukulang Mga Partikular na Patakaran sa Isports.
 • Kapag ang isang koponan o kalahok ay na-disqualify, umatras, o nag-forfeit matapos magsimula ang isang event, ituturing silang talo, sa kondisyon na ang isa pang koponan o kalahok na natira ay kinumpleto ang event. Kung walang koponan o kalahok na nakakumpleto ng event (matapos magsimula nito), ang lahat ng mga taya ay mawawalan ng bisa maliban sa mga taya sa anumang “unconditionally determined” markets.

d) Winner with [named selection] na market

 • Minsan-minsan, maaaring magkaroon ng mga market na nakadepende sa partisipasyon ng isang partikular na kalaban (o kalahok). Kung ang kalabang binanggit sa pamagat ng ‘Winner with …’ market o sa Impormasyon ng Market ay hindi nakilahok sa tournament o event, ituturing na walang bisa ang lahat ng mga taya sa nasabing market. Halimbawa, sa “Winner with Federer” tennis market, ang lahat ng mga taya ay walang bisa kung hindi nakilahok si Federer sa tournament. Gayunpaman, kung ang ibang kalaban ay hindi nakilahok, mananatiling may bisa ang mga taya.
 • Ang isang koponan o kalaban ay ituturing na lumahok kung sila ay nakibahagi sa saklaw na kinakailangan para magtala ng isang opisyal na resulta o klasipikasyon (kabilang ang anumang diskwalipikasyon, ngunit hindi kasama ang anumang “hindi nag-umpisa” o katumbas na klasipikasyon).

3. Mga Pag-abandona, Pagkansela, at Pagpapaliban

 • Maaaring magkaroon ng iba’t ibang patakaran para sa ilang mga market, at matatagpuan ang mga ito sa Mga Partikular na Patakaran sa Isports at/o sa Impormasyon ng Market. Kung wala itong patakaran ukol sa pag-abandona, pagkansela, at/o pagpapaliban, ipatutupad ang sumusunod na mga patakaran.
 • Para sa anumang match, fixture, laro, indibidwal na event, karera, o kahalintulad: Kung hindi natapos ang event sa loob ng tatlong araw matapos ang itinakdang petsa ng pagtatapos, ang lahat ng taya sa mga market para sa event na ito ay mawawalan ng bisa, maliban sa mga taya sa “unconditionally determined” markets.
 • Para sa anumang tournament, kompetisyon, o kahalintulad: Kung hindi natapos ang event sa loob ng tatlong araw matapos ang itinakdang petsa ng pagtatapos nito, ang anumang mga market kaugnay ng event ay i-se-settle batay sa opisyal na hatol ng kaukulang ahensyang nagpapasya. Ito ay magiging epektibo kung ang nasabing desisyon ay ginawa sa loob ng 90 na araw matapos ang itinakdang petsa ng pagtatapos. Kung wala namang opisyal na hatol na inanunsyo sa loob ng 90 na araw, ang mga taya sa anumang market kaugnay ng event na ito ay mawawalan ng bisa, maliban sa mga taya sa “unconditionally determined” markets. Kung ang isang market ay dapat na mawalan ng bisa ngunit bahagya itong na-settle bilang kagandahang-loob sa mga customer, ang nasabing bahagi na bahagyang na-settle ay ibabalik, at ang lahat ng taya sa market ay mawawalan ng bisa.
 • Ang pagtukoy kung ang isang market ay kaugnay sa isang match (o kahalintulad) o isang tournament (o kahalintulad) ay gagawin nang makatarungan. Halimbawa: (i) Europa League outright = tournament; (ii) Champions’ League Group outright = tournament; (iii) Top Premiership goal scorer = tournament; (iv) Tennis Tournament outright = tournament; (v) 5-day Cricket Test Match = match; (vi) Ashes Series outright winner = tournament.

4. Pagbabago ng venue

 • Maaaring magkaroon ng ibang patakaran sa ilang mga market, at matatagpuan ang mga ito sa Mga Partikular na Patakaran sa Isports at/o sa Impormasyon ng Market. Gayunpaman, kung hindi tinatalakay ang pagbabago ng lokasyon sa Mga Partikular na Patakaran sa Isports at/o sa Impormasyon ng Market, susundan ang mga sumusunod na patakaran:
 • Sa alinmang laro ng koponan: Kung ang itinakdang lokasyon ay nagbago pagkatapos mag-load ang market, ang lahat ng mga taya ay mawawalan lamang ng bisa kung ang bagong lokasyon ay ang home ground ng orihinal na away team.
 • Para sa lahat ng kategorya o market maliban sa team sports: Kung binago ang naka-iskedyul na venue pagkatapos ma-load ang market, mananatili ang bisa ng lahat ng taya.
 • Kung may pagbabago sa uri ng itinakdang surface pagkatapos mag-load ang market, mananatiling valid ang lahat ng mga taya.

5. Mga yugto ng panahon

 • May iba’t ibang patakaran na maaaring ma-apply sa ilang market, at ito ay maipapaliwanag sa Mga Partikular na Patakaran sa Isports at/o sa Impormasyon ng Market. Gayunpaman, kung hindi nabanggit sa Mga Partikular na Patakaran sa Isports o sa Impormasyon ng Market, ang mga sumusunod na probisyon ay ipapatupad.
 • Sa pangyayaring ang itinakdang duration ng isang event ay nagbago pagkatapos maging loaded ng isang market, ngunit bago magsimula ang isang event, ang lahat ng mga taya ay mawawalan ng bisa.
 • Ang ilang market ay bumabatay sa haba ng oras hanggang sa mangyari ang isang event (halimbawa, oras ng first goal). Kung ang event ay nangyari sa oras ng pahinga o dahil sa injury pagkatapos ng anumang regular na oras, ito ay ituturing na nangyari sa dulo ng regular na oras. Halimbawa, kung may goal sa first-half stoppage time sa isang laro ng soccer, ito ay ituturing na nangyari sa ika-45 na minuto.
 • Ang lahat ng mga taya ay para sa tamang ‘regular time’ period kasama na ang stoppage time. Hindi kasama ang extra-time at/o penalty shoot-out.
 • Sa mga Patakaran at Regulasyong ito, kapag binanggit ang isang tiyak na bilang ng ‘araw’, ibig sabihin nito’y tapos na ang lokal na araw alinsunod sa expiration ng mga nakatakdang bilang ng mga araw. Halimbawa, kung ang isang laro ng soccer ay nakatakda sa Disyembre 1, ang probisyon na nagbibigay-daan na tapusin ang laro sa loob ng tatlong araw pagkatapos ng itinakdang petsa ng pagtatapos (tingnan ang Paragrafong 3 sa itaas) ay nangangahulugan na ang deadline para tapusin ang match ay sa 11:59:59 PM ng Disyembre 4.

6. Match bets

 • Mayroong mga partikular na patakaran para sa iba’t ibang market na matatagpuan sa Mga Partikular na Patakaran sa Isports at/o sa Impormasyon ng Market. Ngunit, kung hindi nabanggit ang mga patakaran na ito sa alinman sa dalawang pinagmulan, ang sumusunod na mga gabay ay ipatutupad.
 • Para sa one-off events, ang resulta ng ‘Match Bets’ ay nakasalalay sa kalahok o koponang may pinakamahusay na iskor, oras, o finishing position sa event. Kung walang kalahok o koponang kasali sa pustahan ang makakumpleto ng event o magrehistro ng iskor, oras, o finishing position, ang mga taya ay mawawalan ng bisa, maliban kung ito’y tinukoy sa Mga Partikular na Patakaran sa Isports o Impormasyon ng Market. Ang anumang kalahok o koponang hindi nakakumpleto ng event o nagrehistro ng iskor, oras, o finishing position pagkatapos sumali sa event na ito ay ituturing na talo, sa kondisyon na ang isa pang koponan o kalahok na natira ay nakakumpleto ng event o nagrehistro ng iskor, oras, o finishing position.
 • Ang ‘Match Bets’ para sa progreso sa isang kompetisyon o event na may multiple heats o rounds ay tinutukoy ng kalaban o koponan na kwalipikado sa pinakamalayong round (kahit na ito ay lalahok sa karagdagang round o hindi). Ito ay batay sa may pinakamahusay na iskor, oras, o finishing position sa final o parehong laban sa nasabing kompetisyon o event. Kung ang mga kaugnay na kakumpitensya o koponan ay nabigong maging kwalipikado sa parehong round ng kompetisyon ngunit sa iba’t ibang heats, ang dead-heat rules ay ilalapat, anuman ang mga finishing position sa kani-kanilang heats. Ang mga market ay bahagyang i-se-settle pagkatapos ng bawat laban, at ang anumang susunod na diskwalipikasyon, parusa, o pagbabago sa mga resulta o kwalipikasyon ay hindi makakaapekto sa market. Kung may isa o higit pang kalahok o koponan na na-diskwalipika, para sa layunin ng pag-settle, ituturing na nakarating sila nang mas malayo sa kompetisyon o event kaysa sa lahat ng na-eliminate bago ang diskwalipikasyon. Ituturing din silang huling nagtapos (o joint last kung may higit sa isang diskwalipikasyon) sa mga lalahok pa. Ang diskwalipikasyon ay itinuturing na nangyari kapag inalis ng kaukulang ahensya ang kalahok o koponan mula sa kompetisyon o event, hindi sa oras ng pangyayaring nagdulot ng diskwalipikasyon. 
 • Kapag ang isang kalaban o koponan ay hindi nakibahagi sa event, ang lahat ng kaugnay na mga taya sa laban ay mawawalan ng bisa.
 • Sa pangyayaring inabandona o binawasan ang tagal ng isang tournament, na nagdudulot ng hindi pagkakakumpleto ng laban, event, o tournament para sa isang kalaban o koponan dahil sa anumang dahilan maliban sa pag-atras o diskwalipikasyon, ang lahat ng taya ay mawawalan ng bisa, maliban na lamang sa “unconditionally determined” markets.

7. Para “mag-qualify” ng markets

 • May iba’t ibang patakaran ang ilang market, at ito ay nakalista sa Mga Partikular na Patakaran sa Isports at/o sa Impormasyon ng Market. Subalit, kung hindi ito tinutukoy sa Mga Partikular na Patakaran sa Isports o sa Impormasyon ng Market, ang sumusunod ay ipatutupad.
 • Anumang ‘mag-qualify’ na market (halimbawa, “upang makaabot sa final” markets) ay susunod sa kalahok o koponang nag-qualify sa mga kondisyon na nakasaad sa Impormasyon ng Market, kahit na sila’y lumahok o hindi sa susunod na round o event kung saan sila ay nag-qualify. Ang markets ay ma-se-settle pagkatapos ng qualifying stage, at ang anumang sumunod na diskwalipikasyon o pagbabago sa resulta ay hindi mabibilang.

8. Dead heats

 • Maliban sa ibang itinakda sa Mga Partikular na Patakaran sa Isports at/o sa Impormasyon ng Market, ang Dead Heat Rule ay umiiral sa mga taya sa isang market kung saan may mas maraming nanalo kaysa inaasahan (ayon sa nakasaad sa Impormasyon ng Market).
 • Para sa bawat matched bet sa isang kaugnay na winning selection, ang stake money (o halaga ng puhunan) ay unang ibinabawas sa proporsyon sa pamamagitan ng pag-multiply nito sa kabuuang bilang ng inaasahang nanalo (ayon sa Impormasyon ng Market), na nahahati sa dami ng aktwal na nanalo [i.e., stake na na-multiply sa (bilang ng inaasahang nanalo/bilang ng aktwal na nanalo)]. Ang mga panalo ay saka ibinabayad sa successful backers sa ‘naibawas na puhunan’ na ito (naibawas na puhunan na na-multiply ng traded price) at ang natirang puhunan ay ibinabayad sa mga nararapat na layers.
 • Sa halimbawang ito, ituring na may dead heat para sa unang puwesto sa pagitan ng tatlong kabayo. Sinuportahan ni ‘Client A’ ang isa sa mga nanalong kabayo para sa halagang 300 sa palitan ng presyo na 4.0, at kumuha naman si ‘Client B’ ng kabilang panig ng taya na ito. Kapag ang event ay na-settle, ang stake o taya (300) ay minu-multiply sa 1/3 [(ibig sabihin, ang bilang ng inaasahang mananalo (1) ay dini-divide sa bilang ng aktwal na nanalo (3)] para ma-calculate ang ang nabawasang taya (100), at ang natirang halaga ay ibinibigay sa layer o tagapagsalansan (200). Pagkatapos, ang backer o nagtataguyod ay tumatanggap ng napagkasunduang presyo (4.0) na minu-multiply sa nabawasang taya (4 x 100 = 400). Sa halimbawang ito, ang net winnings ni Client A ay 100 (400 payout minus ang orihinal na 300 na taya), at ang net losses ni Client B ay 100. Sa kabilang banda, maaaring tingnan ito bilang: buong halaga na binayaran sa presyo na nai-trade, na dini-divide sa bilang ng dead-heaters. Sa nabanggit na halimbawa, ito ay magiging 300 sa nai-trade na presyo na 4.0 (1200) na dini-divide sa 3; ito ay nangangahulugang 400 ang payouts at 100 ang net winnings.
 • Sa pamamagitan ng isa pang halimbawa, ipagpalagay na mayroong isang tahasang nagwagi sa isang golf tournament, ngunit pito (7) sa mga manlalaro ang tumabla para sa ikalawang pwesto. Sa market na “top 5 finish”, pagkatapos mag-settle ng outright winner sa top 5 market, magkakaroon pa ng apat (4) na mga itinalagang lugar para sa winner. Sinuportahan ni ‘Client A’ ang isa sa mga nanalo para sa halagang 300 sa palitan ng presyo na 4.0, at kumuha naman si ‘Client B’ ng kabilang panig ng taya na ito. Kapag ang event ay na-settle, ang stake o taya (300) ay minu-multiply sa 4/7 [(ibig sabihin, ang bilang ng inaasahang mananalo (4) ay dini-divide sa bilang ng aktwal na nanalo (7)] para ma-calculate ang nabawasang taya (171.43), at ang natirang halaga ay ibinibigay sa layer o tagapagsalansan (128.57). Pagkatapos, ang backer o nagtataguyod ay tumatanggap ng napagkasunduang presyo (4.0) na minu-multiply sa nabawasang taya (4 x 171.43 = 685.72). Sa halimbawang ito, ang net winnings ni Client A ay 385.72 (685.72 payout minus ang orihinal na 300 na taya), at ang net losses ni Client B ay 385.72.
 • Hinggil sa mga customer na katuwang sa pagsusugal, sa bahagi ng Sportsbook Rules na tumatalakay sa “dead heats”, ang mga tawag na ‘Client A’, ‘Client B’, at ‘appropriate layers’, ay nararapat basahin sa mga pagkakataong ito.

9. Sportsbook Multiples

Ang Sportsbook Rules ay nalalapat lamang sa Sportsbook Multiples.

 • Ang mga customer na naglalagay ng multiple bet o maramihang taya ay tataya kasama ang isa’t isa at magsisilbing counterparty sa tinaya.
 • Ang maramihang taya ay binubuo ng ilang legs. Ang isang leg ay tumutukoy bilang isa o higit pang piniling seleksyon sa anumang indibidwal na event market.
 • Binibigyang-puwang ng pahayag na ito ang karapatan sa sariling pagpapasya na huwag tanggapin ang ilang partikular na maramihang taya o bagkus, i-scale pabalik ang stakes sa ilang mga partikular na sitwasyon.
 • Ang lahat ng maramihang taya na inilagay ay sumasailalim sa Sportsbook Rules na naaangkop sa bawat indibidwal na isport na may kaugnayan sa anumang leg ng kahit anong multiple bet.
 • Ang pinakamataas na limitasyon sa bayad para sa Sportsbook Multiples ay £1,000,000.
 • Ang mga customer ay maaaring maglagay ng Sportsbook Multiple bet gamit ang back, o kung available, lay, o isang kombinasyon ng back at lay na mga seleksyon. Gayunpaman, hindi maaaring magkaroon ng kombinasyon ng back at lay na mga seleksyon sa alinmang leg.
 • Kung pipiliin ng mga customer ang higit sa isang seleksyon sa isang leg, ang odds para dito ay “dutched”, na nangangahulugang pagsasamahin ang mga ito upang maipakita ang tsansa ng anumang seleksyon sa loob ng leg winning (kung backed) o kung ang lahat ng seleksyon ay matalo (kung laid). Kung nais ng mga customer na maglagay ng cross-multiple bet (halimbawa, higit sa isang seleksyon sa anumang event market ngunit hindi gumagamit ng “dutched” prices), kailangan nilang ilagay ang bawat Sportsbook Multiple bet nang hiwalay.
 • Maliban sa Sportsbook Multiples bets na pumalo sa Starting Price (“BSP”), ang odds na maaaring makuha sa pamamagitan ng produkto ng Sportsbook Multiples ay batay sa pangkalahatang singles markets sa Sportsbook. Ang anumang nanalong multiple bet ay sasailalim sa komisyon ayon sa ipinapakita sa seksyon ng Mga Bayarin o Charges sa website.
 • Ang anumang panalo mula sa Sportsbook Multiples bets na ginawa sa BSP ay hindi sasailalim sa komisyon, ngunit ang odds na ibinabalik sa bawat leg sa ganitong multiple ay may 5% na bawas mula sa BSP.
 • Ang BSP each way Sportsbook Multiple bet ay isang taya para manalo ang mga seleksyon sa multiple at para magkaroon ng place ang isang bet sa parehong mga seleksyon. Halimbawa, ang isang £2 each way double ay naglalarawan ng isang £2 na taya sa parehong seleksyon para manalo at isang £2 na taya sa parehong seleksyon para mag-place, na may kabuuang taya para sa bet na £4. Ang bilang ng mga place para sa bawat event sa each way multiple bets ay ipinapakita sa multiples win Market Information (Impormasyon ng Market) at hindi nagbabago. Kung ang bilang ng runners ay pareho o mas mababa sa bilang ng mga place na available, ang kaugnay na place leg ng anumang multiples bet ay mawawalan ng bisa.
 • Ang minimum na kabuuang taya para sa anumang Sportsbook Multiple bet ay £2. Halimbawa, pinapayagan ang isang 20p “Yankee” (11 combinations ng bet) na kumakatawan sa kabuuang taya na £2.20. Gayunpaman, hindi pinapahintulutan ang isang 1p “Heinz” (57 combinations ng bet) na kumakatawan sa kabuuang taya na £0.57 o isang £1 double (1 combination ng bet) na kumakatawan sa kabuuang taya na £1. Para sa mga customer na nagtaya sa ibang currencies bukod sa English Sterling, hindi kinakailangang katumbas ng £2 ang minimum na kabuuang taya para sa isang Sportsbook Multiple bet, kahit ito ay ika-calculate gaya ng inilarawan sa halimbawang ito.
 • Sa sariling pasya, tinutukoy nito ang mga market na available para sa Sportsbook Multiples. Ang mga event na makukuha para sa Sportsbook Multiples ay ang mga nakalista sa bawat Sportsbook Multiple group (halimbawa, UK football fixtures para sa isang tiyak na araw). Hindi lahat ng mga market ay magiging available sa Sportsbook Multiples product.
 • Bukod sa mga patakaran na direkta nang nakasaad sa ibaba, kung mayroong anumang selection sa alinmang leg na non-runner o void batay sa Sportsbook Rules (tulad ng abandoned na laro), ang lahat ng taya sa nasabing leg ay mababalewala at i-a-adjust ang Sportsbook Multiple bet ayon dito. Halimbawa, ang isang treble na may isang void leg ay magiging double. Ibig sabihin, kung mayroong mga customer na may higit sa isang seleksyon sa alinmang leg (tulad sa mga kaso ng ‘ditching’) at isa sa mga seleksyon ay non-runner, ang buong leg ay magiging void. Sa pangyayari na ang voided legs ay nangahulugang ang isang individual bet sa loob ng multiple ay magiging isang single bet, mananatili ang nasabing single bet.
 • Sa kabila ng patakaran na nasa ibaba, para sa Sportsbook Multiples bets na ginawa sa BSP, kung ang mga customer ay may higit sa isang seleksyon sa alinmang leg at isa sa mga seleksyon ay non-runner, ang leg ay mananatili.
 • Inilalaan nito ang karapatang hindi tanggapin ang ilang kombinasyon ng Sportsbook Multiples, gaya ng mga may kinalaman na contingencies (halimbawa, kung ang resulta ng isang event ay malamang na makakaapekto sa odds ng resulta ng ibang event). Maaaring mangyari ito nang awtomatiko sa paglalagay ng bet. Sa kabilang dako, kung ang gayong taya ay nakuha sa kamalian, maaaring i-void ang individual bet combinations na naglalaman ng dalawa o higit pang related contingency selections.
 • Sa ilalim ng ilang pagkakataon, maaaring magkaroon ng mga espesyal na market para sa kaugnay na event, kabilang ang mga karaniwang markets (tulad ng labas ng Sportsbook Multiples product), gaya ng market sa Chelsea para sa posibilidad na manalo sa English domestic double (Premiership at FA Cup).
 • Sa paglalagay ng anumang Sportsbook Multiple bet, ang mga ipinapakita na presyo ay naglalayong magbigay ng paunang gabay hinggil sa presyo para sa bawat leg at ang kabuuang multiple. Maliban sa Sportsbook Multiples bets na kinuha sa BSP, ang presyo ng bawat leg at ang kabuuang presyo ng multiple na matatanggap ng mga customer ay itatakda kapag mismong inilalagay ang multiple bet, at makikita ng mga customer ang mga presyong ito. Para sa karagdagang detalye, maaaring tingnan ng mga customer ang mga ‘help’ files.

10. Mga alituntunin para sa Starting Price

 • Ang Starting Price (SP) o Panimulang Presyo ay available sa Sportsbook. Ang mga SP bet (‘SP bet’) sa Sportsbook ay isang uri ng bet. Ang SP ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagbalanse ng lahat ng SP bet at iba pang mga bet sa Sportsbook kapag sinuspindi ang market sa ‘off’ ng kaukulang event.
 • Mangyaring tandaan na para sa lahat ng mga customer, ang isang SP bet ay hindi maaaring ikansela pagkatapos itong mailagay.
 • Ang isang bet sa SP ay isang fixed odd bet, kung saan kinakalkula ang odds sa bawat pagpili at ang mga bet ay nai-match kapag nagsisimula na ang event. Ang odds ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagma-match ng SP backers at iba pang Sportsbook backers laban sa SP layers at iba pang layers sa Sportsbook. Ang pag-include ng iba pang mga bet sa Sportsbook sa pagsasama-sama ng SP ay kinakailangan upang matiyak na: ang SP backers ay nakikinabang sa mga hindi nai-match na mga offer ng Sportsbook para i-lay kung ang offers na ito ay maaaring magdagdag sa SP; at ang SP layers ay nakikinabang sa mga hindi nai-match na offers ng Sportsbook na pwedeng i-back kung ang mga offer na ito ay maaaring magbawas sa SP. Ang pagsasama-sama ng unmatched Sportsbook sa SP reconciliation ay nagtitiyak na ang mga taya ng iba pang Sportsbook backers at layers, na maaaring hindi mag-lapse, ay ma-match kung maaari.
 • Ang minimum na liability para sa isang bet na inilagay sa SP ay £10 para sa lay bet at £2 para sa back bet (o ang katumbas na halaga sa bawat kaso).
 • Halimbawa 1: Sa seleksyon A, mayroong £1,000 na backers’ stakes at £6,000 na liabilities ng layers sa SP, at mayroong £500 na hindi pa natutugma na iba pang Sportsbook back bets, na maaaring ilagay sa average na 5.0. Kung hindi natin bibigyan ng pansin ang market ng Sportsbook sa kaso na ito, ang SP ay magiging 7.0. Gayunpaman, iiwan nito ang iba pang Sportsbook back bets na maaari ring mag-match sa kanilang ini-request na presyo laban sa SP layers, na hindi pa nagma-match. Kaya’t ang SP ay magiging 5.0 at lahat ng SP backers at SP layers ay magma-match  sa presyong iyon. Ang £500 ng Sportsbook backers’ stakes ay magma-match rin sa kanilang ini-request na presyo na 5.0 laban sa SP layers.
 • Halimbawa 2: Sa seleksyon B, mayroong £831 na backers’ stakes at £4,428 na liabilities ng SP layers at ang sumusunod ay hindi pa nagma-match na iba pang Sportsbook lay bets na maaaring ilagay: £20 sa 6.8, £31.13 sa 6.6, at £100 sa 6.4. Sa kaso na ito, ang SP ay magiging 6.68. Ito ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagsasama ng £20 na maaaring i-back sa 6.8 at ang £31.13 na maaaring i-back sa 6.6 at pagbabalanse ng mga halaga na ito laban sa SP backers’ stakes at SP layers’ liabilities. Ang £100 na maaaring i-back sa Sportsbook sa 6.4 ay mananatiling unmatched dahil ang anumang bahagi ng halagang ito ay magdudulot ng hindi balanse (imbalance) sa pagitan ng SP backers at SP layers.
 • Ang SP ay kinakalkula sa anim na decimal places para sa bawat seleksyon, kahit maaaring ipakita ito sa kaugnay na market view (o sa anumang form/data results) sa dalawang decimal place, na nira-round off pataas o pababa ayon sa kaukulang sitwasyon. Pagkatapos ng reconciliation, ang buong SP sa bawat seleksyon ay maaaring makita sa pamamagitan ng pag-click sa kaugnay na individual runner graph.
 • Kung sa anumang dahilan ang site ay hindi magamit kapag nagsisimula ang isang event o hindi maayos na mababalanse ang SP sa ‘off’, itataya nito ang SP gamit ang lahat ng magagamit na impormasyon. Para maiwasan ang kahit anong uri ng pagdududa, hindi lamang sa aktibidad ng pagsusugal sa kaukulang market limitado ang impormasyong ito. Sa mga ganitong pagkakataon, maaaring maging risk counterparty ang isang lisensyadong operator ng pagsusugal sa grupo para sa SP bets kung kinakailangan, upang tiyakin ang isang makatarungan na SP. Ang mga tauhan na sangkot sa pagtatakda ng SP sa mga ganitong sitwasyon ay walang hindi ipinaaabot na personal o iba pang interes sa kinakailangang SP.
 • Kung isinasagawa ang proseso ng SP reconciliation nang maaga, susubukan nitong ibalik ang reconciliation upang ma-identify ang SP kapag nagsisimula ang event. Gayunpaman, maaaring may mga sitwasyon na hindi ito posible, kaya ang SP ay batay sa orihinal na reconciliation.
 • Sa mga kaso kung saan ang isang SP reconciliation ay binaligtad: SP bets (kasama ang SP limit bets), ‘At In-play: Take SP’ bets at ‘At In-play: Keep’ bets ay babalik sa kanilang status bago ang reconciliation; at ang ‘At In-play: Cancel’ na taya ay mananatiling kanselado kung hindi ito nag-match bilang bahagi ng proseso ng pagkakasundo, o kung nag-match bilang bahagi ng proseso ng reconciliation, ay babalik sa kanilang unmatched na status bago ang reconciliation.
 • Kung ang proseso ng SP reconciliation ay isinasagawa nang mas huli kaysa sa itinakdang oras (halimbawa, pagkatapos na magsimula ang event) at napagtanto na may material event na nangyari (karaniwan nito ay ang event ay hindi naging in-play), ang SP ay matitiyak batay lamang sa SP bets (at ‘At In-play: Take SP’ bets na unmatched nang isuspindi ang kaugnay na market), na inilagay bago ang ‘off’. Ibig sabihin, ang ‘At In-play: Take SP’ bets na nag-match pagkatapos ng ‘off’ ay mawawalan ng bisa at hindi kasali sa proseso ng reconciliation. Bukod dito, ang SP bets na inilagay pagkatapos ng ‘off’ ay mawawalan ng bisa. Gayunpaman, kung ang proseso ng SP reconciliation ay isinasagawa nang mas huli ngunit napagtanto na walang material event na naganap, mananatili ang lahat ng mga taya.
 • Kapag inaalok ang isang SP ‘each way’ option, ito ay isasagawa bilang dalawang hiwalay na bets: isang win bet sa SP at isang ‘to be placed’ bet sa SP.
 • Kung sa anumang kadahilan ay kanselado ang unmatched bets bago ang pagiging in-play ng market, ang anumang unmatched bets na na-highlight bilang ‘At In-play: Take SP’ ay awtomatikong magiging SP bets. Kapag naisakatuparan na ang mga taya na ito, hindi na ito maaaring ikansela

➢ Partido laban sa kung kanino ka tumataya sa SP

 • Kapag naglalagay ka ng taya sa SP, nakikipagtunggalian ka sa iba pang mga customer. Ngunit, sa oras ng reconciliation ng isang SP, ito ay kumikilos bilang kabaligtaran, upang maibalanse ang liabilities sa pagitan ng SP bets at iba pang Sportsbook bets.

➢ Paglalagay ng SP bet

 • Sa market view, ang pagpili ng ‘SP’ button ay nagbibigay-daan sa mga customer ng dalawang paraan para mag-request ng SP bet. Ito ay naglalaman ng mga sumusunod:
 • Ang unang paraan para mag-request ng bet sa SP ay sa pamamagitan ng pag-iwan ng ‘Set SP odds limit’ box na naka-position sa itaas na kanang bahagi ng bet manager bilang unticked. Para sa back bet, kailangan mong ilagay ang halaga na nais mong i-bet sa selection. Para sa lay bet, kailangan mong ilagay ang halaga na handa mong i-risk laban sa selection – sa madaling salita, ang halaga na handa mong mawala, kung mananalo (o mape-place) ang selection.
 • Ang pangalawang paraan para mag-request ng bet sa SP ay ang pagpili ng ‘Set SP odds limit’ option. Sa ganitong paraan, maaari mong i-request ang isang bet sa SP na may kondisyon batay sa minimum na SP odds para sa back bet o maximum na SP odds para sa lay bet. Kung ang SP ay mas mababa sa minimum na presyo na nire-request ng backer, o mas mataas sa maximum na presyo na nire-request ng layer, ang kaukulang bet ay hindi valid kapag nagsimula na ang event. Kung ang SP ay mas mataas sa minimum na presyo na nire-request ng backer, o mas mababa sa maximum na presyo na nire-request ng layer, ang bet ay magma-match sa SP. Sa mga sitwasyong ang SP ay pareho sa price limit na itinakda ng mga customer, isasama ang bets batay sa oras ng kanilang pagsusumite, kung saan sumusunod sa prinsipyong “first come, first served” na basehan, tulad ng umiiral na kaugalian para sa iba pang Sportsbook bets. Bilang resulta, ang bets na ito ay maaaring manatiling unmatched o partially matched.
 • Sa mga oras na may isang non-runner na hindi maalis sa kaugnay na market hanggang sa matapos ang event, ang aplikasyon sa lahat ng mga taya na na-match bago ang “off” (kasama na ang SP bets) ng anumang reduction factor ay maaaring mangahulugan na ang na-match na presyo para sa isang SP back bet na may requested limited odds ay i-a-adjust sa presyong mas mababa sa ni-request na lower limit. Maaari rin itong mangahulugan na ang SP lay bet request na may maximum odds requested ay maaaring hindi ma-match, kahit na ang odds sa seleksyon, matapos ang anumang post-race adjustment para sa late non-runner, ay mas mababa sa maximum odds na ni-request.
 • Kapag ang isang SP bet na may itinakdang limit sa odds ang na-request, maaaring baguhin ang minimum/maximum na odds na hinihingi sa kaso ng back bet o mapahaba sa kaso ng lay bet anumang oras bago magsimula ang event. Gayunpaman, gaya ng nabanggit kanina, hindi na maaaring baguhin ang request ng SP bet ng customer kapag ito ay naipasok na. Ang mga detalye hinggil sa epekto ng mga non-runner sa SP ay makikita sa ibaba.

➢ Sportsbook bets na unmatched sa ‘off’

 • Ang karaniwang Sportsbook bet ay inilalagay sa pamamagitan ng pagpili ng odds ng iyong seleksyon mula sa market view (sa halip na pag-click sa ‘SP’ ng iyong seleksyon). Kapag ang isang Sportsbook bet ay fully o partially matched, maaari itong ma-adjust o makansela sa normal na paraan. Noon, ang unmatched bets ay awtomatikong kanselado kapag ang market ay suspendido sa ‘off’ ng kaukulang event. Ngunit ngayon, maaari mong nang piliin kung gusto mong ma-convert ang iyong unmatched Sportsbook bet papunta sa isang SP bet kapag suspendido ang market sa simula ng event, o gusto mong mag-’persist’ ang bet kapag ang event ay naging in-play (tingnan ang ‘keep’ option sa ibaba).
 • Para i-convert ang iyong unmatched Sportsbook bet patungo sa isang SP bet kapag isinuspindi ang market, piliin ang ‘At In-Play: Take SP’ option sa bet manager. Kung may non-runner sa win market na may reduction factor na hindi bababa sa 2.5%, o may non-runner sa place market na may reduction factor na hindi bababa sa 4%, bahagi ng patakaran ang pagkansela ng unmatched lay bets sa lahat ng iba pang runners sa market. Sa kaso ng anumang ganitong non-runner, sa halip na makansela, ang isang lay bet na mayroong ‘At In-Play: Take SP’ option na napili ay awtomatikong magiging isang SP bet. Pagkatapos ng konbersiyon na ito, hindi na maaaring ikansela ang bet. Gayunpaman, ‘di katulad ng isang SP bet, maaari mong ikansela ang isang Sportsbook bet kahit na ito ay inilagay na, kahit na napili mong mag-persist ang isang bet o i-convert ito sa isang SP bet sa simula ng event.
 • Kung napagpasyahan mong i-convert ang iyong unmatched Sportsbook lay bet sa isang SP bet, ang liability ng iyong Sportsbook lay bet ay magiging liability para sa SP bet. Ang iyong liability para sa SP bet na iyon ay hindi lalampas sa liability para sa Sportsbook bet na iyong itinakda. Gayunpaman, maaaring mag-iba ang halaga na maaari mong maipanalo sa SP lay bet mula sa halaga na maaari mong maipanalo kung ang Sportsbook bet ay na-match, depende sa final na SP.

Mga adjustment sa SP bets para sa non-runners

 • Ang SP back bets, sa alinmang punto, ay hindi magbabago ng stake o odds na ni-request ng customer, kahit na may non-runner(s) o withdrawal man. Gayunpaman, ang mga customer na pumili ng SP limit option ay maaaring bawasan ang minimum na SP odds na handa nilang tanggapin para sa isang seleksyon.
 • Pagdating naman sa SP lay bets sa win markets, ito ay magbabawas ng liability ng customer batay sa reduction factor(s) ng alinmang non-runner(s) at ang reduction factor ng runner kung saan inilagay ang taya ng customer. Ginagawa ito upang siguruhing ang balanse sa pagitan ng backers’ stakes at layers’ liability ay sumasalamin sa nabagong market pagkatapos alisin ang runner.
 • Kung may itinakdang maximum odds limit ang isang SP lay bet sa isang win market, babawasan ito ng reduction factor ng anumang non-runner, kung ang non-runner ay may reduction factor na hindi bababa sa 2.5%.
 • Para sa SP lay bets sa place markets, babawasan pa rin nito ang liability ng customer batay sa reduction factor ng anumang non-runner, ngunit ang pagkalkula ay magiging bahagyang iba, ayon sa paggamit ng place market reduction factors. Ang liability ay mababawasan batay sa reduction factor ng tinanggal na runner. Kapag may itinakdang maximum odds limit ang lay bet sa isang place market, ang potensyal na winnings sa bet (ibig sabihin, ang odds – 1) ay mababawasan ng reduction factor ng tinanggal na runner.
 • Kapag may itinakdang maximum odds limit ang isang SP lay bet sa isang place market, babawasan ito ng reduction factor ng anumang non-runner.
 • Ang SP lay bets ay hindi mawawalan ng bisa kapag may non-runner.

11. Opsyon na ‘Keep’ bets

 • Para sa mga market na nakatakdang maging in-play sa ‘off’, maaaring i-request ng isang customer na ang unmatched Sportsbook bet ay hindi dapat makansela kapag ang market ay naging in-play. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpili ng ‘At In-Play: Keep’ option sa bet manager (at pagkumpirma sa request na ito), at ibig sabihin nito, mananatili ang unmatched bet habang kanselado ang ibang unmatched bets sa simula ng event.
 • Kapag may late withdrawal, maaaring walang oras upang alisin ang non-runner mula sa market bago ito maging in-play. Sa mga kaso tulad nito, kung maaaring matukoy na ang late withdrawal ay isang material runner (halimbawa, isang seleksyon na may halos 20% o higit pang reduction factor sa win market), inilalaan nito ang karapatang ikansela ANG LAHAT ng lay ‘keep’ bets (sa parehong win at ‘to be placed’ markets) bago gawing in-play ang market. Kung hindi kanselado ang lay ‘keep’ bets sa kaso ng late withdrawal, mananatili ang mga tayang ito na inilagay bago ang off at matched in-play sa orihinal na piniling presyo. Ibig sabihin, ang lay ‘keep’ bets ay hindi magiging bahagi ng anumang reduction factor, kung saan bilang resulta ng late withdrawal, ay ma-a-apply pagkatapos makumpleto ng race sa mga taya na na-match bago o sa oras ng ‘off’.
 • Sa mga kakaibang sitwasyon, may karapatan ang kumpanya na ikansela ang ‘keep’ bets upang mapanatili ang kaligtasan ng mga customer. Ngunit, maliban na lang kung ito ay nakasaad sa mga patakaran ng market o sa impormasyon ng market, ang pangkalahatang patakaran ay hindi magkakansela ng ‘keep’ bet maliban na lang kung ito ay nananatiling unmatched kapag ang market ay sarado (sa huling pagkakataon) sa katapusan ng event.
 • Para sa lubos na pag-unawa, ibig sabihin nito ay (halimbawa) kahit na may nangyaring Material Event sa isang laro ng soccer at ang iba pang unmatched bets ay kanselado bago muling buksan ang market, hindi makakansela ang ‘keep’ bet.

12. Miscellaneous

 • Ang lahat ng tinutukoy na panahon sa Sportsbook Rules ay nauugnay sa time zone kung saan nagaganap ang event. Halimbawa, ang pag-mention sa oras ng simula ng isang laro sa football ay nauugnay sa lokal na oras ng kick-off.
 • Ang lahat ng impormasyon ay ibinibigay sa mabuting layunin. Ngunit, hindi nito matatanggap ang anumang pananagutan para sa anumang pagkakamali o kakulangan sa anumang impormasyon, tulad ng pag-post ng presyo, runners, oras, iskor, resulta, o pangkalahatang istatistika.
 • Inilalaan nito ang karapatang ituwid ang anumang halatang pagkakamali at gawin ang lahat ng makakaya upang tiyakin na ang mga market ay pinamamahalaan nang may integridad at transparency.
 • Kapag ipinapakita ang isang maling pangalan ng koponan o kalahok (maliban sa mga maliliit na pagkakamali sa spelling) o kung ang maling bilang ng mga koponan, kalahok, o resulta ay ipinapakita sa anumang kumpletong market o kung ang isang market ay loaded ng maling impormasyon (halimbawa, ang pag-a-apply ng maling exposure algorithm o ang paggamit ng isang maling algorithm ng cross matching tool) o kasama ang anumang halatang pagkakamali tulad ng maling pag-deploy ng cross matching tool, may karapatan itong itigil ang market at (kung ito ay gagawin nang maayos) ituring na walang bisa ang lahat ng taya na na-match sa market.
 • Ang mga customer ay may responsibilidad na tiyaking naiintidihan nila nang maayos ang kanilang seleksyon kung saan inilalagay ang taya, at siguruhing ito ay tamang at wastong seleksyon. Halimbawa, kung may isang kalahok na may parehong pangalan sa isa pang tao na hindi kasali sa kaukulang event, ang tungkulin ay nasa customer na tiyaking alam nila kung aling kompetitor ang kanilang inilagay sa tamang market at tiyakin na inilalagay nila ang kanilang taya sa napiling kompetitor.
 • Ito ay nagbibigay ng kapangyarihan na pansamantalang isuspindi ang isang market sa Sportsbook sa anumang oras, ayon sa kanilang sariling pasiya.
 • Maaari rin nilang, sa kanilang sariling kagustuhan, piliin na isuspindi ang pagsusugal sa isang market anumang oras (kahit mas maaga ito kaysa sa inaasahan ayon sa Sportsbook Rules). Bilang bahagi ng layunin na mapanatili ang integridad at katarungan sa mga market, maaari rin nilang i-void ang ilang mga taya sa isang market o i-void ang buong market sa kabuuan.
 • Ipinagkakaloob nito ang karapatang amyendahan ang Sportsbook Rules anumang oras.
 • Ipinagkakaloob nito ang karapatang ikansela ang unmatched bets upang maprotektahan ang mga customer anumang oras.
 • Sa settlement ng anumang market, ang mga halagang kaugnay ng:
  • mga panalo/kawalan sa mga taya; at
  • charges sa komisyon

ay ira-round off pataas o pababa sa pinakamalapit na dalawang decimal places [maliban kung laging pababa (at hindi pataas) ang ira-round off hinggil sa mga halaga kaugnay ng panalo/kawalan sa BSP bets]. Halimbawa, ang £3.333 ay mag-se-settle bilang £3.33, samantalang ang £3.335 ay mag-se-settle bilang £3.34 (maliban na lamang sa amount kaugnay ng mga panalo/kawalan sa BSP bet, magse-settle ito bilang £3.33).

 • Ang Sportsbook Rules ay inihanda sa iba’t ibang wika maliban sa Ingles para sa sanggunian lamang. Sa kaganapan ng anumang mga pagkakaiba sa pagitan ng Ingles na bersyon at ang hindi Ingles na bersyon, ang Ingles na bersyon ay mananaig.

Bahagi C – Mga Partikular na Patakaran sa Isports

1. Cricket

➢ General

 • Kung walang bola na ibinato sa isang kompetisyon, series, o laban, mawawalan ng bisa ang lahat ng mga taya maliban sa mga taya sa mga market na “unconditionally determined” (tulad ng market na ‘Completed Match’).
 • Kung ang isang laban ay pinaikli dahil sa panahon, i-se-settle ang lahat ng mga taya batay sa opisyal na resulta (kasama ang limited over matches, kung saan ang resulta ay tinutukoy gamit ang Duckworth Lewis method).
 • Sa kaganapan ng pagpasya ng laban sa pamamagitan ng bowl-off o toss of the coin, mawawalan ng bisa ang lahat ng mga taya maliban sa mga market na “unconditionally determined”.

➢ Test matches

 • Kung nagsimula ang isang laban ngunit kalauna’y inabandona ito sa anumang kadahilanan maliban sa hindi nauukol na panahon (kasama na rito ang, ngunit hindi limitado sa: mapanganib o hindi mapaglalaruan na wicket o outfield; pitch vandalism; welga o boykot; protesta/kaguluhan ng crowd; pinsala sa stadium; mga gawang terorismo; at mga gawang mula sa Diyos), may karapatan itong ipawalang-bisa ang lahat ng mga taya, maliban sa mga market na “unconditionally determined”.
 • Kung ang laban ay hindi naka-iskedyul na makumpleto sa loob ng limang araw pagkatapos ng orihinal na nakatakdang petsa ng pagkumpleto, ang lahat ng taya sa mga market para sa event na ito ay mawawalan ng bisa, maliban sa mga taya sa mga market na “unconditionally determined”.

➢ Limited Over matches

 • Kapag inanunsyo na “No Result” ang isang laro, ang lahat ng mga taya ay mawawalan ng bisa para sa lahat ng market maliban sa mga market na “conditionally determined”  o kung natupad na ang minimum na bilang ng overs tulad ng nakasaad sa impormasyon ng tiyak na market.
 • Sa kaganapan ng bagong toss sa isang nakatakdang reserve day para sa isang limited over match, ang lahat ng mga taya na naipatong pagkatapos ng 30 minuto bago ang orihinal na nakatakdang simula ng laro sa unang araw ay magiging walang bisa. Ang patakaran na ito ay nauugnay sa lahat ng mga market maliban sa mga market na “conditionally determined” (halimbawa, sa win the toss at toss combination markets).

➢ Super Over rule

 • Aling koponan ang posibleng manalo sa Super Over na ito? Ang market na ito ay masususpindi sa site at i-a-activate kapag alam na ng nagbibigay ng serbisyo na magkakaroon ng Super Over na lalaurin. Ang market na ito ay magiging in-play sa simula ng Super Over. Hindi ito aktibong pamamahalaan kaya’t responsibilidad ng lahat ng mga customer na pamahalaan ang kanilang mga pwesto. Ang market na ito ay ma-se-settle batay sa dami ng runs na nakuha ng bawat koponan sa unang Super Over. Para sa kaliwanagan, kung magkapareho ang scores sa pagtatapos ng dalawang innings sa Super Over, ang market na ito ay ma-se-settle bilang isang “Dead Heat”, maliban sa mga kaso kung higit sa isang Super Over ang lalaruin, kung saan ito ay i-se-settle sa nagwagi sa final over. Anumang tie breaker na maaaring gamitin upang tukuyin ang nanalo, kabilang ngunit hindi limitado sa, mas mataas na bilang ng boundaries, mas mataas na bilang ng sixes, pagkakatalo nang mas kaunti sa wickets, coin toss, atbp., ay hindi bibilangin para sa layunin ng market na ito.

2. Soccer

 • Kung hindi nito isususpindi ang isang market sa tamang oras para sa kaganapan ng isang Material Event, inilalaan nito ang karapatang ipawalang-bisa ang unfairly matched bets pagkatapos mangyari ng isang Material Event. Ang pagpapawalang-bisa sa mga taya na ito ay maaaring mangyari habang ang event ay nangyayari o pagkatapos ng laro.
 • Kung ang isang laban ay hindi pa nagsisimula (o sa palagay nito ay hindi magsisimula) sa o bago mag 23:59 (lokal na oras) sa itinakdang petsa ng simula, ang lahat ng mga taya ay mawawalan ng bisa maliban kung may kaalaman ito na ang laban ay na-reschedule at lalaruin sa loob ng tatlong araw mula sa orihinal na petsa ng simula nito.
 • Kapag nagsimula ang isang laban ngunit ito ay kalaunang inabandona o na-postpone, at sa palagay mo’y hindi matatapos ang laban bago mag-23:59 (lokal na oras) ng itinakdang simula, lahat ng mga market, maliban sa “unconditionally determined” markets, ay mababalewala. Ito’y maliban na lang kung alam mong na-reschedule ang laban at ito ay lalaruin sa loob ng tatlong araw mula sa orihinal na petsa ng simula. Kung may kumpiyansa ka na ang laro ay magaganap sa loob ng tatlong araw at ito nga ay naganap sa nasabing panahon, mananatili ang lahat ng mga taya, maliban na lang kung ang laban ay magsisimulang muli mula sa pinaka-umpisa. Kung sakali mang magsimula ulit ang laban mula sa umpisa, mananatili ang lahat ng mga taya na na-match bago naging in-play ang market. Gayunpaman, ang anumang taya na inilagay habang ito ay in-play ay mababalewala, maliban sa mga taya na inilagay habang in-play sa “unconditionally determined” markets, na mananatili.
 • Para sa Friendly matches, ang lahat ng taya ay isasagawa sa buong tagal ng laro ayon sa match officials, kasama ang anumang stoppage time. Kung ang isang friendly match ay nagsimula ngunit kalauna’y inabandona o na-postpone at hindi nakumpleto (ibig sabihin, ang buong tagal ng laro ayon sa match officials) sa loob ng tatlong araw mula sa itinakdang petsa ng simula, ang lahat ng mga taya ay mababalewala maliban sa “unconditionally determined” markets. Sa kaso ng pag-aalinlangan sa opisyal na resulta mula sa match officials, ang resulta ay matutukoy (sa makatarungan na paraan) gamit ang impormasyon mula sa independent sources.
 • Kapag ang opisyal na fixture ay nagpapakita ng iba’t ibang mga detalye ng koponan kaysa sa mga nakalista (halimbawa, pangalan ng koponan, mga reserve, age group, kasarian, atbp.), ang lahat ng mga taya na na-match sa mga apektadong market ay mawawalan ng bisa. Sa lahat ng iba pang mga pagkakataon, mananatili ang mga taya (kasama na ang mga pagkakataon kung saan ang pangalan ng koponan ay nakalista nang hindi tinutukoy ang terminong ‘XI’ sa pangalan). Kung ipinapakita sa website ang opisyal na fixture sa ilalim ng isang maling pangalan ng kompetisyon, inilalaan nito ang karapatan na ipawalang-bisa ang mga taya na na-match sa mga apektadong market.
 • Kung ang isang koponan ay na-relegate o ibinaba mula sa isang liga dahil, sa katapusan ng isang season, nagtapos ito sa loob ng relegation positions na may kaugnayan sa liga (ibig sabihin, karaniwan ay kahit isa sa tatlong pinakamababang pwesto sa liga), ang mga taya sa koponang nabanggit na ibababa ay ma-se-settle bilang winning bets. Kung ang isang koponan ay diskwalipikado sa ibang paraan, itinapon (thrown out), o inalis mula sa isang liga (ibig sabihin, sa mga pangyayari maliban sa sitwasyon kung saan nagtapos ang koponan sa loob ng relegation positions): (i) Kung ang isang koponan ay diskwalipikado, itinapon (thrown out), o inalis mula sa isang liga bago ang pagsisimula ng kaugnay na liga, ang lahat ng mga taya sa mga apektadong market ay mababalewala (at isang bagong market ay kalaunang i-lo-load) at (ii) kung ang isang koponan ay diskwalipikado, itinapon (thrown out), o inalis mula sa isang liga pagkatapos magsimula ng kaugnay na liga, ang lahat ng mga taya sa apektadong koponan na tinutukoy ay mababalewala. Para sa katiyakan, kung ang pagbabawas ng puntos ay inilapat sa isang koponan na umabot sa puntong natapos nito ang season sa loob ng relegation places, na mahalaga sa nasabing liga, ang mga taya na i-re-relegate o ibababa ay ma-se-settle bilang winning bets.
 • Ang nauugnay na season ay ituturing na nagsimula na kapag nalaro na ang unang league game. Para sa layunin ng patakarang ito, ang mga market na may kinalaman sa individual matches ay hindi ituturing bilang “affected markets” o apektadong markets.
 • Ang ‘shirt numbers’ bets ay tumutukoy sa mga shirt number na itinakda sa simula ng laban o match. Kasama sa ‘shirt number’ bets ang own-goal scorers. Ang sinumang player na walang numero sa kanilang shirt ay lalaanan ng numero o bilang na 12.
 • Para sa mga taya sa ‘time of first goal’ (o mas kilala sa “First Goal Odds” markets), ang unang kalahati ng laban ay ituturing na umabot ng 45 na minuto, anuman ang oras ng stoppage. Dagdag pa, sa mga market na ito, mahalaga ang paalala na ang “0 – 10 Minuto” na seleksyon o pagpili ay tumutukoy sa unang sampung (10) minuto ng laban o match. Sa madaling salita, ito ay tumatakbo mula 0:00 hanggang sa marating ang oras na 10:00. Ang “11 – 20 Minuto” na pagpili naman ay tumatakbo mula 10:00 hanggang sa marating ang oras na 20:00. Ang parehong prinsipyo ay isinusunod para sa bawat isa sa iba pang mga pagpipilian sa market na ito.
 • Para sa ‘top goalscorer’ markets, nabibilang lamang ang goals na isinalaysay sa liga o kompetisyon na nakalista sa Impormasyon ng Market. Halimbawa, kung ang isang manlalaro ay sumali sa isang koponan sa gitna ng season, ang anumang goals na isinalaysay sa ibang liga ay hindi bibilangin, ngunit ang goals na isinalaysay para sa ibang koponan sa parehong liga ay bibilangin; hindi bibilangin ang own goals.
 • Sa markets na may kinalaman sa bilang ng insidente na mangyayari, tulad ng ‘number of corners’ o ‘bilang ng corners’, ito ay aaksyunan batay sa bilang ng na-take, sa halip na sa paggawad.
 • Para sa markets na may kinalaman sa bilang ng bookings na ibinigay, bilang ng corners na na-take, anumang goal scorer o oras ng partikular na goal, ang resulta ay matutukoy (samakatuwid) gamit ang impormasyon mula sa independent sources. Sa ganitong mga kaso, kung may bagong impormasyon na lumabas sa publiko sa loob ng 48 na oras pagkatapos ng settlement, ito ay magtatakda (samakatuwid) kung: (i) dapat i-reinstate o i-resettle ang market batay sa bagong impormasyon na ito; o (ii) maghintay ng karagdagang impormasyon bago desisyunan kung dapat i-reinstate o i-resettle ang market. Maliban kung inihayag nito ang paghihintay ng karagdagang impormasyon, ang anumang impormasyon na lumabas sa publiko ng higit sa 48 na oras pagkatapos na na-i-liquidate ang isang market ay hindi isasaalang-alang (kahit na maaari itong humantong sa ibang resulta).

3. Tennis

 • Kapag ang isang manlalaro o pares ay nagretiro o na-disqualify sa anumang laban, ang manlalaro o pares na papunta sa susunod na round (o nananalo sa tournament kung ito ay final) ay itinuturing na panalo. Ngunit, kung kulang sa isang set ang nakumpleto sa oras ng pagreretiro o disqualification, ang lahat ng mga taya na may kinalaman sa nasabing laban ay mababalewala.
 • Ang lahat ng mga taya na may kaugnayan sa bilang ng pangyayari ng ilang events sa loob ng isang tournament ay mababalewala kung ang tournament ay nabawasan sa haba, na-postpone, o kanselado, maliban na lamang sa walang pamantayang pagtakda o “unconditionally determined” markets.
 • Ang lahat ng mga taya ay mananatili kahit may mga pagbabago sa itinakdang lugar, kabilang ang anumang pagbabago sa iba’t ibang uri ng court.
 • Kapag ang itinakdang oras ng isang laban ay nabawasan o nadagdagan, o kaya’y ang bilang ng mga laro/sets na kailangan ipanalo ay nagbago, ang lahat ng taya ay mawawalan ng bisa maliban na lang sa markets na “unconditionally determined”. Paki-tandaan na hindi ito mag-a-apply sa ‘Match Odds’ o ‘Set Winner’ markets sa mga laban sa Davis Cup o mga laban na ‘dead rubber’ na pinaikli mula sa limang set patungo sa tatlong set pagkatapos ma-load ang market, kung saan ang laban ay pinaikli alinsunod sa mga patakaran ng kompetisyon.
 • Sa mga market na inaalok para sa mga indibidwal na laro o set sa loob ng isang match, ang pagreretiro o diskwalipikasyon sa game o set ang siyang magpapawalang-bisa ng mga taya sa nasabing laro o set market, maliban na lang sa markets na “unconditionally determined”.