តើខ្ញុំអាចទទួលប្រាក់សងវិញបានទេបើខ្ញុំធ្វើការភ្នាល់ខុស?

ជាអកុសល នៅពេលដែលអ្នកបានបញ្ជាក់ពីការភ្នាល់របស់អ្នក វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការលុបចោល/edit it ឬស្នើសុំការសងវិញ។ សូម ប្រាកដ ជានិច្ច ថា ព័ត៌មាន លម្អិត នៃ ការ ភ្នាល់ របស់ អ្នក គឺ ត្រឹមត្រូវ មុន ពេល អ្នក បញ្ជាក់ វា ។

14350cookie-checkតើខ្ញុំអាចទទួលប្រាក់សងវិញបានទេបើខ្ញុំធ្វើការភ្នាល់ខុស?