តើអ្វីទៅជា ‘Accept at any odds’ mean?

ចម្លែកអាចផ្លាស់ប្តូររវាងការបង្កើត betslip និងកន្លែងដាក់ភ្នាល់ ដូច្នេះការជ្រើសរើសទទួលយកដោយអវយថាហេតុណាមួយនឹងនៅតែអនុញ្ញាតឱ្យការភ្នាល់របស់អ្នកត្រូវបានដាក់នៅពេលមានភាពខុសគ្នាផ្លាស់ប្តូរ។

11870cookie-checkតើអ្វីទៅជា ‘Accept at any odds’ mean?