តើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកទទួលបានលទ្ធផលដែលទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានផ្តល់ជូននៅកន្លែងណា?

យើងបញ្ជាក់លទ្ធផលដោយមើលព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយផ្ទាល់ ឬទទួលបានព័ត៌មានពីគណៈអភិបាលផ្លូវការនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ។

12240cookie-checkតើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកទទួលបានលទ្ធផលដែលទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានផ្តល់ជូននៅកន្លែងណា?