តើ Payline មាន ន័យ យ៉ាង ណា? 

ចំនួននៃ paylines ដែលអាចរកបាននៅក្នុងហ្គេមគឺក្នុងចំណោមលក្ខណៈពិសេសសំខាន់បំផុតនៃម៉ាស៊ីន slot ណាមួយ។ បន្ទាត់ ប្រាក់ បៀវត្សរ៍ តាម លក្ខខណ្ឌ សាមញ្ញ គឺ ជា បន្ទាត់ ដែល ការ បង់ ប្រាក់ នឹង ត្រូវ បាន ផ្តល់ ដោយ ផ្អែក លើ ការ បន្សំ ឈ្នះ ។ ជា ទូទៅ បន្ទាត់ ដែល អ្នក លេង កាន់ តែ ច្រើន ឱកាស កាន់ តែ ច្រើន ដែល អ្នក ត្រូវ តែ ឈ្នះ ។ ប៉ុន្តែ បន្ទាត់ កាន់ តែ ច្រើន ដែល អ្នក លេង ការ បង្វិល នីមួយៗ កាន់ តែ ថ្លៃ ។

ដើម្បី ប្រាកដ ពី ជ័យ ជំនះ និង ការ បង់ ប្រាក់ ដែល អាច ធ្វើ ទៅ បាន ទាំង អស់ តែង តែ មើល ការ បង់ ប្រាក់ ដែល ជា ធម្មតា មាន ទី តាំង នៅ ក្នុង អេក្រង់ ល្បែង ចម្បង ។ នៅទីនេះអ្នកនឹងរកឃើញ paylines, payout ods, ឈ្នះ combos, និងច្រើនទៀត, រួមទាំងព័ត៌មានអំពីរបៀបលេងព្រឹត្តិការណ៍ bonus.

Classic 3 reels, 1 payline

5 reels, 25 paylines

5 reels, 60 paylines

5 reels, 243 paylines

10800cookie-checkតើ Payline មាន ន័យ យ៉ាង ណា?