ហេតុអ្វីបានជាការភ្នាល់របស់ខ្ញុំមិនអាចរាប់បញ្ចូលក្នុងការគណនាការរង្វិលជុំ​ ហើយហេតុអ្វីបានជាប្រាក់រង្វាន់របស់ខ្ញុំមិនអាចប្រើលើហ្គេមមួយចំនួនបាន?

ខណៈពេលដែលការភ្នាល់ភាគច្រើនដែលដាក់លើវេទិការបស់យើងអាចត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការគណនាចំនួនរង្វិលជុំ ហើយប្រាក់បន្ថែមដែលយើងបានផ្តល់ជូន អាចត្រូវបានប្រើនៅលើហ្គេមទាំងអស់ លើកលែងតែប្រភេទហ្គេម១ចំនួនប៉ុណ្ណោះ។សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទីផ្សារហ្គេម និងកីឡា ដែលមិនរាប់បញ្ចូលពីការភ្នាល់ប្រាក់បន្ថែម និងការគណនារង្វិលជុំ សូមយោងតារាងខាងក្រោម៖

សម្រាប់ទីផ្សារកីឡា, យើងនឹងមិនគណនាប្រាក់ភ្នាល់ និងរង្វិលជុំដែលមានចែងនៅលើតារាងទេ៖

18520cookie-checkហេតុអ្វីបានជាការភ្នាល់របស់ខ្ញុំមិនអាចរាប់បញ្ចូលក្នុងការគណនាការរង្វិលជុំ​ ហើយហេតុអ្វីបានជាប្រាក់រង្វាន់របស់ខ្ញុំមិនអាចប្រើលើហ្គេមមួយចំនួនបាន?