ហេតុអ្វីខ្ញុំមិនឃើញ bonus នៅក្នុងគណនីរបស់ខ្ញុំ?

ការផ្តល់រង្វាន់ជាទូទៅនឹងត្រូវបានឥណទានទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីអ្នកបំពេញតម្រូវការជាក់លាក់ដែលបានចែងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្សព្វផ្សាយដែលពាក់ព័ន្ធ & លក្ខខណ្ឌ។ ប្រសិន បើ ប្រាក់ បៀវត្សរ៍ ដែល ទាក់ទង មិន ត្រូវ បាន ចាត់ ទុក ជា គណនី របស់ អ្នក ក្នុង រយៈ ពេល ដែល បាន បញ្ជាក់ ក្នុង លក្ខខណ្ឌ & លក្ខខណ្ឌ ដោយ ហេតុ ផល ណា មួយ សូម ទាក់ទង មក ក្រុម គាំទ្រ អតិថិជន 24/7 របស់ យើង។

10640cookie-checkហេតុអ្វីខ្ញុំមិនឃើញ bonus នៅក្នុងគណនីរបស់ខ្ញុំ?