តើ មាន កំហិត លើ ចំនួន ដក ថយ សម្រាប់ ជំនួញ តែ មួយ ឬ ទេ ?

បាទ. ចំនួនទឹកប្រាក់ដកអប្បបរមាគឺ $5 ហើយចំនួនទឹកប្រាក់ដកអតិបរមាគឺ $99,999 ក្នុងមួយប្រាក់បញ្ញើ។

16700cookie-checkតើ មាន កំហិត លើ ចំនួន ដក ថយ សម្រាប់ ជំនួញ តែ មួយ ឬ ទេ ?