តើ មាន កំហិត លើ ចំនួន ការ ផ្ញើ ទុក សម្រាប់ ជំនួញ តែ មួយ ឬ ទេ ?

បាទ. ចំនួនអតិបរមាសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់នីមួយៗអាស្រ័យលើប៉ុស្តិ៍ដាក់ដែលអ្នកចូលចិត្តរបស់អ្នក:

Deposit ChannelDeposit Amount
Bank Transfer5 USD – the maximum deposit amount depends on each bank.
16620cookie-checkតើ មាន កំហិត លើ ចំនួន ការ ផ្ញើ ទុក សម្រាប់ ជំនួញ តែ មួយ ឬ ទេ ?