តើ មាន ការ ដាក់ កំហិត លើ ចំនួន នៃ ការ ដាក់ ប្រាក់ /ការ ដក ចេញ ក្នុង មួយ ថ្ងៃ ឬ ទេ?

មិនមានការកំណត់លើចំនួនសរុបនៃការទូទាត់/ការដកប្រាក់ដែលអ្នកអាចធ្វើបានក្នុង១ថ្ងៃ។

16780cookie-checkតើ មាន ការ ដាក់ កំហិត លើ ចំនួន នៃ ការ ដាក់ ប្រាក់ /ការ ដក ចេញ ក្នុង មួយ ថ្ងៃ ឬ ទេ?