តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដាក់ប្រាក់តាមរយៈការផ្ទេរធនាគារ?

ពិនិត្យមើលមគ្គុទេសក៍ដ៏សាមញ្ញមួយជំហាននេះដើម្បីធ្វើឱ្យការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកតាមរយៈការផ្ទេរធនាគារ។

ជំហានទី១៖ ចូលគណនីរបស់ BJ88 របស់លោកអ្នក ជ្រើសរើស “Deposit”។

ជំហានទី ២៖ ប្រសិនបើលោកអ្នកចូលចិត្តចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ជូន លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសការផ្តល់ជូនមួយ បើមិនដូច្នោះទេការកំណត់របស់យើងនឹងកំណត់ ‘ធម្មតា’ ជាលំនាំដើម។ នៅ ពេល ដែល អ្នក ត្រូវ បាន ធ្វើ រួច ក្នុង ការ ជ្រើស រើស ការ ផ្តល់ ជូន អេក្រង់ របស់ យើង នឹង បង្ហាញ ប៉ុស្តិ៍ ទុក ដែល មាន សម្រាប់ ការ ផ្តល់ ជូន ។ 

ជំហានទី៣: ចុចលើ ‘ធនាគារក្នុងស្រុក’. ជ្រើស ‘ការផ្ទេរធនាគារ’ និងជ្រើសរើសប៉ុស្តិ៍ដាក់ប្រាក់។

ជំហានទី៤: បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដាក់ដែលចង់បានរបស់អ្នកដោយចុចលើប៊ូតុងដាក់ប្រាក់ speed deposit ។

ប៊ូតុងដាក់ប្រាក់ Speed deposit អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជ្រើសរើសយកចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ភ្លាមៗអ្នកអាចចុចលើប៊ូតុងដូចគ្នាដើម្បីបន្ថែមចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់បាន។ ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅខាងក្រោម, គ្រាន់តែចុច “Submit” ដើម្បីបញ្ជាក់ពីចំនួនទឹកប្រាក់ដាក់របស់អ្នក.

ជំហានទី៥: អ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងដូចជាលេខគណនី និងឈ្មោះគណនី។ ដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ប្រកបដោយភាពជោគជ័យអ្នកត្រូវចូលគណនីធនាគារអនឡាញរបស់អ្នក។ សូម កត់ សម្គាល់ ថា ធនាគារ ផ្សេង ៗ នឹង មាន ជំហាន ទុក ផ្សេង គ្នា ។ 

ជំហានទី៦: ចុចលើប៊ូតុង ‘Submit’ ហើយអ្នកនឹងទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងដែលថាការដាក់ប្រាក់របស់លោកអ្នកត្រូវបានទទួល និងកំពុងដំណើរការ។ តុល្យភាព របស់ អ្នក នឹង ត្រូវ បាន ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ នៅ ពេល ផ្ញើ ទុក ដោយ ជោគជ័យ ។ 

ចំណាំ៖ 

១. សូម ពិនិត្យ មើល ព័ត៌មាន លម្អិត របស់ អ្នក បង់ ប្រាក់ បច្ចុប្បន្ន របស់ យើង មុន នឹង ធ្វើ ការ ផ្ញើ ទុក នីមួយៗ ជា ព័ត៌មាន ទូទាត់ អាច នឹង ផ្លាស់ ប្ដូរ ពី ពេល មួយ ទៅ ពេល មួយ។

2. ឆានែលដាក់ប្រាក់ផ្សេងគ្នានឹងមានចំនួនទឹកប្រាក់ចំនួនអប្បបរមានិងអតិបរមាផ្សេងគ្នា។

3. សូម ធានា ថា ចំនួន ដែល បាន ផ្ទេរ គឺ ដូច ចំនួន សំណើ ដាក់ របស់ អ្នក ដែរ ។ BJ88 នឹង មិន ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ មូលនិធិ ដែល បាត់ ខ្លួន ណា មួយ ឡើយ ដោយសារ តែ ព័ត៌មាន មិន ត្រឹម ត្រូវ ។

16020cookie-checkតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដាក់ប្រាក់តាមរយៈការផ្ទេរធនាគារ?