តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដកថយ?

ពិនិត្យមើលមគ្គុទេសក៍ដ៏សាមញ្ញនេះដើម្បីធ្វើឱ្យការដកខ្លួនរបស់អ្នក។

ជំហានទី១៖ ចូលគណនីរបស់ BJ88 ហើយចុច “Profile”។

ជំហានទី២: ជ្រើសរើស “ការដក”។ 

ជំហានទី៣៖ សូមបំពេញការផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីរបស់អ្នកមុនពេលអ្នកដំណើរការតាមការស្នើសុំដកប្រាក់។ ចុចទីនេះដើម្បីរៀនពីរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់គណនី BJ88 របស់អ្នក។

ជំហានទី៤: ជ្រើសរើស ‘ធនាគារមូលដ្ឋាន’ ហើយបំពេញចំនួនដករបស់អ្នក។

ជំហានទី៥៖ បញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតរបស់ធនាគារត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកដោយចុចលើប៊ូតុង “បន្ថែមកាតធនាគារ” ។

ជំហានទី៦: អ្នកអាចជ្រើសរើសរក្សាទុកកាតសម្រាប់សងនាពេលអនាគតដោយ ធីក ជម្រើស ‘រក្សាទុកជាចំណូលចិត្ត’ បន្ទាប់ពីបំពេញព័ត៌មានលំអិតទាំងអស់។

ជំហានទី៧៖ ចុចលើប៊ូតុង “Submit” ហើយអ្នកនឹងទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងដែលថា ដកខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានទទួល និងកំពុងដំណើរការ។ 

ដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពនៃការដកចេញ សូមចុចលើ “ប្រវត្តិរូប” > “Transaction Records”។

ចំណាំ៖ 

១. សូម ធានា ថា រាល់ ព័ត៌មាន របស់ អ្នក គឺ ត្រឹមត្រូវ BJ88 នឹង មិន ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ មូលនិធិ ដែល បាត់ បង់ ណា មួយ ឡើយ ដោយ សារ ព័ត៌មាន មិន ត្រឹមត្រូវ។ 

2. សូមបំពេញការផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីរបស់អ្នកមុនពេលធ្វើការដក។

16880cookie-checkតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដកថយ?