តើត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីដំណើរការដកចេញ?

ក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងធ្វើការធម្មតា ការដកប្រាក់ជាធម្មតាត្រូវបានដំណើរការក្នុងរយៈពេល 15-30 នាទី។ ប្រសិន បើ សំណើ ដក ថយ ត្រូវ បាន ទទួល នៅ ក្រៅ ម៉ោង ធ្វើ ការ វា នឹង ត្រូវ ដំណើរ ការ នៅ ថ្ងៃ ធ្វើ ការ បន្ទាប់ ។ សូម ចាំ ថា នៅ ពេល ដែល ជំនួញ ត្រូវ បាន ដំណើរ ការ ដោយ យើង ពេល វេលា ដែល ត្រូវ ចំណាយ សម្រាប់ ការ ដក ថយ របស់ អ្នក ដើម្បី ឆ្លុះ បញ្ចាំង នឹង ពឹង ផ្អែក លើ វិធី សាស្ត្រ ទូទាត់ ។

17010cookie-checkតើត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីដំណើរការដកចេញ?