តើខ្ញុំអាចលុបចោលសំណើដកប្រាក់របស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

សូមពិនិត្យមើលស្ថានភាពដករបស់អ្នកដោយចុចលើ ‘ប្រវត្តិរូប’ > ‘Transaction Records’.

សម្រាប់ស្ថានភាព “ផេនឌីង” ៖ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមការងារគាំទ្រអតិថិជន 24/7 របស់យើងដើម្បីស្នើសុំការលុបចោល។ (សូមកត់ចំណាំថា ជំនួញរបស់អ្នកប្រហែលជាមិនត្រូវបានលុបចោលប្រសិនបើវាកំពុងដំណើរការ។ )

សម្រាប់ស្ថានភាព “អនុម័ត” ៖ ការជួញដូរមិនអាចលុបចោលបានទេ។

17450cookie-checkតើខ្ញុំអាចលុបចោលសំណើដកប្រាក់របស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?