តើខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលប្រវត្តិទុក/ដកប្រាក់របស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

ដើម្បីពិនិត្យការដាក់/សង្ខេបដកប្រាក់របស់អ្នក៖

ជំហានទី១៖ ចូលគណនីរបស់ BJ88 ហើយចុច ‘Profile’.

ជំហានទី២: ជ្រើសរើស “កំណត់ត្រា ជំនួញ”.

16300cookie-checkតើខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលប្រវត្តិទុក/ដកប្រាក់របស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?