តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំផ្តាច់ពីហ្គេម?

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានផ្តាច់ពីហ្គេមដោយសារតែបញ្ហាភ្ជាប់ការភ្នាល់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានកត់ត្រានិងបង់ប្រាក់ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃជុំ។ អ្នក អាច ពិនិត្យ មើល លទ្ធផល ក្នុង ប្រវត្តិ ល្បែង ។

10240cookie-checkតើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំផ្តាច់ពីហ្គេម?